Regionální akční plán 2014–2020 a 2021–2027 (RAP)

Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou regionální akční plány realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020.

Zpracování RAP zajišťuje sekretariát regionální stálé konference na základě podkladů partnerů zapojených v regionální stálé konferenci a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.

Tvorba RAP je založena na principech tzv. bottom-up přístupu, tzn. na základě znalosti konkrétních projektových záměrů z území kraje. Základní položkou RAP je aktivita sdružující obdobný typ projektů. RAP má tabulkovou a textovou část.

Pro každou aktivitu RAP jsou identifikovány:

  • Vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR

  • Vazby na koncepční dokumenty kraje

  • Zdroje financování (ESIF fondy / mimo ESIF fondy)

  • Indikátory

  • Finanční plán (období 2015–2016/2017–2020)

  • Využívání integrovaných nástrojů ITI a CLLD

Zveřejněné dokumenty RAP 2021–2027

RAP 2021–2027

RAP JMK schválený v lednu 2024

Stáhnout zde (PDF)

Školství

Příloha č. 1 (schválena ke dni 5. 1. 2024)

Stáhnout zde (pdf)

Silnice II. třídy

Příloha č. 2 (schválena ke dni 30. 8. 2022)

Stáhnout zde (xlsx)

Deinstitucionalizace soc. služeb

Příloha č. 3 (schválena ke dni 27. 7. 2023)

Stáhnout zde (xlxs)

Zdravotnická a záchranná služba

Příloha č. 4 (schválena ke dni 30. 8. 2022)

Stáhnout zde (xlsx)

Analýzy čerpání fondů EU a krajských dotací v období 2021–2027

Související dokumenty k RAP 2014–2020

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2020, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde.

V lednu roku 2021 byl Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje obohacen o jeden projekt v rámci aktivity „Modernizace sítě regionálních silnic“. Dokument doplněn o tento projekt (viz strana 6) naleznete zde.

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2019, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde.

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2018, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde.

Aktuální verze RAP – aktualizace 2018 je ke stažení zde (textová část)zde (tabulková část).

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v červnu 2018 (doplnění RAP 2017 o další projekty) je ke stažení zde (textová část) a zde (tabulková část). Přehled úseků silnic pro financování z IROP SC 1.1 je uveden v textové části na str. 5–7.

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2017, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde, tabulková část zde.

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v září 2016 a aktualizovaná v březnu 2017 je ke stažení zde (textová část) a zde (tabulková část).

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde.