30. zasedání RSK JMK

22. 3. 2024

Termín jednání: pátek 22. 3. 2024, od 8.30 hod.

Místo jednání: Vida! science centrum, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

Seznam projednávaných bodů:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Výsledky per rollam hlasování RSK JMK, změny v personálním složení RSK JMK, volba náhradníka zástupce RSK JMK v Národní stálé konferenci, výsledky jednání pracovních skupin
  3. Schválení aktualizace Regionálního akčního plánu, Analýza využití fondů EU a národních a krajských dotačních programů v JMK, Výroční zpráva RSK JMK za rok 2023
  4. Pozice Asociace krajů České republiky pro vyjednávání podmínek v Programovém období 2028+
  5. Představení činností Vida! science centra
  6. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – aktuální informace z oblasti regionální politiky (novela stavebního zákona – dopady do území, novinky v politice bydlení a HSOÚ, výzvy na podporu přípravy projektů)
  7. Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ – aktuální informace, Strategie MAS na území Jihomoravského kraje (CLLD) – aktuální informace
  8. Různé a diskuse

Ke stažení