Aktivity RSK JMK

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce, která byla zřízena za účelem koordinace a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Mezi klíčové činnosti RSK JMK patří:

  • schvalování Statutu RSK a Jednacího řádu RSK,
  • odvolávání a nominace členů, náhradníků a stálých hostů RSK,
  • volba člena Národní stálé konference,
  • podílení se na přípravě Regionálního akčního plánu, který následně projednává a schvaluje,
  • projednávání činnosti a doporučení pracovních skupin RSK,
  • projednávání Výroční zprávy o činnosti RSK a Zprávy o naplňování Regionálního akčního plánu.

Činnosti RSK JMK