Úvodní stránka/Regionální stálá konference JMK
Úvodní stránka/Regionální stálá konference JMK

Regionální stálá konference JMK

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 a 2021–2027 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Mezi hlavní činnosti RSK JMK patří:

 • schvalování Statutu RSK a Jednacího řádu RSK,

 • odvolávání a nominace členů, náhradníků a stálých hostů RSK,

 • odvolávání a nominace členů, náhradníků a stálých hostů RSK,

 • podílení se na přípravě Regionálního akčního plánu, který následně projednává a schvaluje,

 • projednávání činnosti a doporučení pracovních skupin RSK,

 • projednávání Výroční zprávy o činnosti RSK a Zprávy o naplňování Regionálního akčního plánu.

.
Mezi vedlejší činnosti RSK JMK patří:

 • pravidelná a neformální komunikace mezi aktéry rozvoje území,

 • pravidelná komunikace s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů,

 • podpora a sledování absorpční kapacity území (ISPZ),

 • budování rovného postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich priorit,

 • umožnění vytvoření vazby mezi jednotlivými integrovanými strategiemi v území zaměřenými na využívání prostředků ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy),

 • iniciace sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů.

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je realizováno prostřednictvím projektu v rámci Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.07.02.01/00/22_003/0000154 OPTP 2021 -2027.