Úvodní stránka/Regionální stálá konference JMK
Úvodní stránka/Regionální stálá konference JMK

Regionální stálá konference JMK

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Činnosti RSK JMK:

  • nositel a koordinátor zpracování koordinačního dokumentu – tzv. Regionálního akčního plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP JMK),

  • pravidelná a neformální komunikace mezi aktéry rozvoje území,

  • pravidelná komunikace s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů,

  • podpora a sledování absorpční kapacity území,

  • doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální projekty a integrované nástroje v rámci územní dimenze,

  • budování rovného postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich priorit,

  • slaďování rozvojových dokumentů a strategií zainteresovaných aktérů v území,

  • umožnění vytvoření vazby mezi jednotlivými integrovanými strategiemi v území zaměřenými na využívání prostředků ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy),

  • iniciace sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů,

  • vysílání a zastupování po vzájemné dohodě na úrovni SK, jednotlivé zastoupené subjekty by vysílaly své zástupce do monitorovacích výborů programů ESIF.

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je realizováno prostřednictvím projektu v rámci Operačního programu Technická pomoc, spolufinancovaného Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.