24. zasedání RSK JMK

21. 9. 2021

24. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) konaného dne 24. září 2021

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK
 3. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK
 4. Schválení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ a rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů III
 5. MMR ČR – dotační titul Cestovní ruch a Rozvoj regionů, aktuální výzvy IROP 2021+
 6. Dotace v oblasti životního prostředí 2022+ (v gesci SFŽP ČR)
 7. Obnova území po živelní pohromě v roce 2021
 8. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BRNO)
 9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (CLLD)
 10. Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2022
 11. Různé a diskuze

Ke stažení