22. zasedání RSK JMK

26. 3. 2021

22. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Termín jednání: pátek 26. března 2021 od 9:00 do 11:00 hodin

Z důvodu pandemi COVID 19 se zasedání uskuteční on-line prostřednictvím MS Teams.

Seznam projednávaných bodů:

 1. zahájení, schválení programu,
 2. personální složení RSK JMK a PS RSK JMK,
 3. výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,
 4. MMR – REACT-EU, IROP 2021-2027, IS pro vznik databáze projektů, informace k RSK, další důležité související informace,
 5. MPO- Národní plán obnovy 2020-2026,
 6. příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO),
 7. aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD),
 8. dopracovná Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
 9. vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020, Regionální akční plán pro území JMK 2021+, 5. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2020,
 10. plnění úkolů z RSK JMK,
 11. harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2021
 12. diskuze a závěr.

Ke stažení