Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

30. 4. 2024

Cíl dotačního programu:
Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Dotační tituly:
DT 1 – Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží

DT 2 – Zadržení vody v krajině

DT 3 – Následná péče o zeleň

DT 4 – Projektová dokumentace

DT 5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Oprávnění žadatelé:

DT1 a DT2 – obce, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel, spolek, obecně prospěšná společnost dle zák. 248/1995 Sb. ústav, nadace, nadační fond a jiná právnická osoba dle podmínek dotačního programu.

DT3 – obce, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy, školy a školská zařízení, spolek, MAS, obecně prospěšná společnost dle zák. 248/1995 Sb. ústav, nadace, nadační fond a jiná právnická osoba dle podmínek dotačního programu.

DT4, DT5 – obce a dobrovolné svazky obcí, jejíž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.

Max. výše dotace:

DT1 a DT2 – 700 000 Kč

DT3 – 60 000 Kč

DT4 – 150 000 Kč

DT5 – 60 000 Kč

V případě financování z dalších cizích zdrojů (např. z programů SFŽP, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie, Národního plánu obnovy, atd.) přípustné pouze u DT1 a DT2  – je minimální spoluúčast 40 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů.

Alokovaná částka rozpočtu Jihomoravského kraje:
20 000 000 Kč

Uznatelné výdaje:
1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
12. 2. 2024 – 23. 8. 2024 do 14.00 hod.
(pro DT3 je příjem žádosti ukončen)

Vyhlašovatel:
Jihomoravský kraj

Více informací k dotačnímu programu včetně žádosti

viz zde