Úvodní stránka/Dotační příležitosti
Úvodní stránka/Dotační příležitosti

Dotační příležitosti

V této sekci naleznete důležité odkazy na jednotlivé weby Operačních programů, Národní plán obnovy, Integrované teritoriální investice, Komunitně vedený místní rozvoj, Národní dotační tituly a další.

Operační programy pro období 2021-2027

Pro členské státy Evropské unie je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i unie jako celek čekají (přechod na zelenější ekonomiku, dopady covidové pandemie atd.). Níže najdete rozcestník nabízející podrobné informace o jednotlivých Operačních programech v ČR.

Operační program Doprava

Přejít na OPD

Integrovaný regionální operační program

Přejít na IROP

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Přejít na OP TAK

Operační program Jan Amos Komenský

Přejít na OP JAK

Operační program Životní prostředí

Přejít na OP ŽP

Operační program Zaměstnanost plus

Přejít na OPZ+

Společná zemědělská politika

Přejít na SZP

Operační program Rybářství

Přejít na OP RYBÁŘSTVÍ

Interreg V-A Slovensko / Česká republika 2021-2027

Přejít na INTERREG SK-CZ

Interreg V-A Rakousko / Český republika 2021-2027

Přejít na INTERREG AT-CZ

Další související odkazy

ITI Brněnská metropolitní oblast

Integrovaná územní investice (ITI) je obecně nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.

Přejít na ITI

Strategie 2021+

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 2021+) do roku 2030 definuje vize, specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.

Přejít na SRJMK 2021+

Databáze strategií

Databáze strategií je celostátní registr strategických a koncepčních dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za plnění a indikátorů úspěšnosti. Lze zde tematicky a funkčně propojovat cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až po regionální a místní úroveň.

Přejít na Databázi strategií

Centrála cestovního ruchu

CCRJM koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě. Propojuje malé podniky a jejich prosperitu.

Přejít na CCRJM

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Přejít na CRR